Kasutusleping


TÄHELEPANU!!!!
Ärge aktsepteerige seda kokkulepet, kui Teie:

- ei ole tutvunud või ei saa täielikult aru käesoleva kokkuleppe tingimustest;

- ei ole nõus käesoleva kokkuleppe või selle lisade või selle osadega (kaasa arvatud tariifide nimekiri); kui teie soov käesolev leping sõlmida ei ole vabatahtlik (kui te tegutsete sundkorras, vägivallaga ähvarduse survel või vägivalla mõjul);

- kui teie teovõime on mingil põhjuse piiratud (kasutusleping on adresseeritud ainult täieliku teovõimega füüsilistele isikutele ja õigusvõimelistele juriidilistele isikutele);

- teil ei ole õigust tegutseda isiku nimel, kelle andmeid te lehele registreerudes kasutate;

- ei mõista täielikult käesoleva kokkuleppe sõlmimisel ja kasutamisel oma tegevuse tähendust ja tagajärgi.

Kasutusleping

Käesolev leping (edaspidi tekstis – kasutusleping) reguleerib suhteid HomeSale.eu (edaspidi – HomeSale.eu) ja internetilehe kasutaja (Kasutaja) vahel, mis on tekkinud internetilehe HomeSale.eu (edaspidi – internetileht, veebileht) kasutamise tulemusel. Kasutusleping on HomeSale.eu ettepanek Kasutajale sõlmida leping käesolevas Kasutuslepingus toodud tingimustel.

Kasutaja tegevus internetileheküljel, seal hulgas kuulutuste vaatamine või otsimine, registreerumine, teadete saatmine veebilehel oleva sidekanali kaudu ja muu veebilehe võimaluste kasutamine loetakse HomeSale.eu lepingu sõlmimise ettepaneku vaieldamatuks ja täielikuks vastuvõtuks Kasutaja poolt.

HomeSale.eu võib muuta kasutuslepingut oma äranägemise järgi igal ajal ilma Kasutajat sellest eelnevalt teavitamata. Kasutuslepingu uus redaktsioon jõustub selle internetilehküljel avaldamise momendist juhul, kui HomeSale.eu ei ole Kasutuslepingu uue redaktsiooni tekstis sätestanud teisiti. Kasutaja on kohustatud regulaarselt tutvuma ja olema kursis Kasutuslepingu kehtiva redaktsiooniga. Kasutaja nõustub Kasutuslepingu uue redaktsiooniga, kui kasutab internetilehekülge peale uue Kasutuslepingu redaktsiooni kehtima hakkamist.

1. Terminid ja määratlused

Internetilehekülg HomeSale.eu (või veebilehekülg, -leht, ingl.k ‘sait’) on veebiresurss, mis koosneb arvutitarkvara kombinatsioonist veebilehekülje HomeSale.eu jaoks, veebilehekülje HomeSale.eu andmebaasist, graafilistest ja informatiivsetest materjalidest. Veebilehekülg HomeSale.eu asub infosüsteemis, mis tagab veebilehel oleva informatsiooni liikumise internetivõrgus võrguaadressi HomeSale.eu kaudu (kaasa arvatud kõik võrguaadressi tasemed, mis tegutsesid käesoleva lepingu sõlmimise momendil või käivitusid ja võeti kasutusele kogu lepingu kehivuse ajal).


 

Kasutaja — veebilehekülje kasutaja.

Ese, objekt — kinnisvara, teenus ja/või kinnisvara ostu, müügi, rendilevõtuga seotud ettepanek, mille kohta on veebileheküljel kuulutus või muu informatsioon (uusehituste baasandmed, uudisartiklid, infolehed jms) paigutatud.

Kuulutused — objektiga seotud informatiivsed teated (k.a kontaktid, fotod) ja muu internetileheküljel avaldatud pakkumisega kaasaskäiv, määramata isikute ringile suunatud informatsioon.

Müüja — Isik, kelle kontaktandmed on veebilehekülje avaldatud kuulutuses ära toodud.

Ostja — Kasutaja, kes vaatab veebilehel avaldatud kuulutusi ja/või sõlmib koostöös Müüjaga Objekti kaasava tehingu.

Volitus — isikustatud sisselogimine (elektronposti aadress) ja kasutaja poolt isiklikult kasutajaks registreerumise käigus loodud parool, selle edasised muudatused kasutaja poolt või muu oma kontole sisenemise viis HomeSale.eu poolt soovitatud moel isiklikule kontole juurdepääsuks peale veebilehe kasutaja isikustatud sisselogimist.

Registreerumine — veebilehel oleva instruktsiooniga kooskõlas olev Kasutaja tegevuse kogum, kaasa arvatud kasutaja poolt isiklike andmete ja muu informatsiooni esitamine, mis on vajalik kasutajale isikliku konto loomiseks kohaldatud veebilehe liidese vormi täitmiseks ja juurdepääsu võimaldamiseks veebilehe üksikutele eraldiolevatele teenustele.

Teenused — mitmesugused veebilehel juurdepääsu omavad kasutusvõimalused, teenused, instrumendid.

Kasutusleping — käesolev kasutusleping ja samuti igasugused muud veebilehe tööd reguleerivad dokumendid ja/või korrad.

Isiklik konto — Kasutaja jaoks veebilehel loodud isiklik konto, mille kaudu on kasutajale võimaldatud juurdepääs mõnedele eraldiseisvatele teenustele.

andmed — HomeSale.eu poolt seoses veebilehe kasutamisega kasutajale võimaldatav informatsioon või materjal, seal hulgas elektronposti aadress, kontaktinformatsioon, tagasiside, kuulutuses või veebilehel olev kasutaja objekti kirjeldus, fotod, põhikirjad, ehitusload, projektide deklaratsioonid jne.

Lisamaterjalid— veebilehel avaldatud või HomeSale.eu poolt levitatavad kinnisvaraturu uudised ja analüüsid, muud informatiivsed artiklid ja soovitused.

2. Üldtingimused

2.1. HomeSale.eu pakub kasutajale käesoleva kasutuslepingu tingimustel kokkulepet kasutada veebilehel olevaid teenuseid, kaasa arvatud otsing ja võimalus vaadata kuulutusi ning muid teenuseid. Muid teenuseid saab kasutada tasuta, kui nende eest eraldi tasu ei ole määratud. HomeSale.eu on õigus igal ajal teenuse osutamise tingimusi täiendada, muuta, piirata laiendada; sh muuta kasutaja juurdepääsutingimusi veebilehele ja/või üksikutele teenustele või veebilehe üksikutele funktsioonidele eraldi.

2.2. Kasutaja kinnitab, et tal on kõik õigused ja volitused kasutuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks: ta on täisealine ja täielikult teovõimeline isik või alaealine, kes on vastutava organi poolse otsusega täielikult teovõimeliseks tunnistatud. Tehes omale juurdepääsu veebilehele ja sõlmides sellega käesoleva kasutuslepingu, garanteerib Kasutaja vastavust ülalloetletud tingimustele.

2.3. HomeSale.eu ei ole mitte mingisugustel tingimustel tehingu korraldaja, ostja, müüja, vahendaja, agent või mingi kasutaja ja/või mõne muu huvitatud isiku esindaja kasutajate vahel pakutava/sõlmitava tehingu suhtes. Kõik tehingud, kaasa arvatud tänu veebilehel avaldatud kuulutusele sõlmitavad tehingud veebilehe kasutajate vahel sõlmitakse ja täidetakse ilma HomeSale.eu otsese või kaudse osavõtuta.

3. Registreerimine veebilehel.

3.1. Kasutaja valib iseseisvalt registreerimise käigus esitatavad andmed. Kasutaja saab elektronkirja tema näidatud elektronposti aadressile peale registreerimiseks andmete sisse kandmist. Kiri sisaldab aktiivset hüperlinki, millele üleminek on vajalik veebilehel registreerumise kinnitamiseks.

Registreerimiseks esitatud andmeid saab kasutaja muuta oma isiklikult kontolt veebilehel või vajaduse korral muul, HomeSale.eu poolt teatatud viisil.

3.2. Kasutaja kannab täit vastutust kõigi esitatud andmetes tehtud muudatuste eest. Oma esitatud andmete olemasolu eest kannab vastutust kasutaja. Kasutaja on kohustatud mitte avaldama oma isiklikke andmeid teistele isikutele. Kasutajal ei ole õigust edastada oma isiklikke andmeid kolmandatele isikutele ja avaldada veebilehel, välja arvatud isikutele, kes tegutsevad kasutaja nimel tema huvides või kes on saanud vastavad andmed kokkuleppel kasutajaga. Kasutaja kannab sealjuures ise täielikku vastutust kogu veebilehel tema andmeid kasutades toimunud tegevuse eest. Kasutaja on kohustatud koheselt esitatud andmeid muutma HomeSale.eu nõudel või iseseisvalt juhul, kui tal on alust kahtlustada, et need andmed on muutunud avalikuks või neid võidakse kasutada ilma tema volituseta kolmandate isikute poolt.

3.3. Kasutaja poolt veebilehe kasutamiseks esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks on HomeSale.eu õigus kasutada saadaval olevaid tehnilisi lahendusi.

3.4. Kasutajal ei ole vajalik registreeruda või muud moodi enda isikut tõendada juhul, kui ta vaatab kuulutusi või muud informatsiooni, mis on HomeSale.eu poolt antud avalikuks kasutamiseks, kuid ka sellisel juhul on kasutaja kohustatud kinni pidama kasutuslepinguga sätestatud tingimustest.

3.5. HomeSale.eu on õigus igal ajal lõpetada ja/või piirata kasutaja juurdepääsu teenustele, samuti blokeerida või eemaldada kasutaja konto veebilehelt ilma selle taastamise võimaluseta.

3.6. HomeSale.eu ei saa garanteerida, et kasutaja esitatud informatsioon veebilehel ja/või HomeSale.eu partnerite veebilehel vastab tegelikkusele. HomeSale.eu soovitab suhtuda esitatud informatsiooni ettevaatlikult ja säilitada ettevaatus müüja valimisel või tehingute tegemisel. Samuti ei saa HomeSale.eu tagada, et kasutaja on tõesti see, kellena ta end esitleb.

4. Kuulutused.

4.1. Müüja kannab vastutust kogu objekti kohta käiva informatsiooni ja selle ostu, rendi või müügitingimuste täpsuse ja täielikkuse eest. Müüjal peab valdama kuulutuses toodud objektiga tehingute tegemiseks või selle käsutamiseks vajalikku õigusi.

4.2. Müüjal on õigus kehtiva kasutuslepingu tingimustest kinni pidades veebilehel müüa ja/või anda rendile talle kuuluvat objekti vahetult või tema poolt selleks volitatud isikute kaudu tingimusel, et selleks ei ole vajalik spetsiaalseid nõusolekuid. Veebilehel on keelatud avaldada kuulutusi objektide kohta, millede sisu ja mille müük rikub kehtivat seadusandlust. Kasutaja peab olema veendunud, et objekti reklaam, müük või rent ei riku kehtivat seadusandlust.

4.3. Kasutaja kohustub mitte avaldama kuulutuses informatsiooni teenuste kohta, mille esitavad:

4.3.1. objekte pakkuvad internetilehed, seal hulgas samal veebilehel olevaid objekte sama või madalama hinna eest;

4.3.2. Objekte pakkuvad veebilehed, mille objektid ei vasta käesolevas kasutuslepingus esitatud nõuetele;

4.4. HomeSale.eu on õigus lõpetada iga kuulutuse avaldamine igal ajal.

4.5. Müüja esitatud objekti kirjeldus moodustab ojekti müügitingimused kuulutuse kaudu. Kuulutuses on keelatud avaldada viiteid veebilehtedele, mis kirjeldavad objekti kasutamise- või realiseerimise ettepanekuid või muud informatsiooni objekti kohta. Avalduses esitatud objekti kirjeldus ja selle müügitingimused ei tohi olla vastuolus kehtiva seadusandluse ja käesoleva kasutuslepingu tingimustega nii kuulutuse avaldamise momendil kui ka edaspidi.

4.6. HomeSale.eu on õigus tehnilistest põhjustest lähtudes avaldatud kuulutust ümber paigutada, lõpetada või pikendada selle demonstreerimist.

5. Kasutaja kohustused.

5.1. Kasutaja kohustub tegutsema ainult kooskõlas kehtiva seadusandluse ja veebilehe kasutuslepinguga; ta kannab täielikku vastutust EV seadusandluse ees oma tegevuse ja tegevusetuse eest veebilehel ja selle teenuseid kasutades.

5.2. Kasutajale kättesaadavaid teenuseid võib kasutada ainult teenuses ettenähtud eesmärkidel. Kasutajal on keelatud tarvitada teenuseid ja muud veebilehel olevat informatsiooni mittesihipäraselt. HomeSale.eu on õigus oma äranägemise järgi teostada kasutuslepingust kinnipidamise kontrollimiseks kuulutuste, hinnangute, veebilehe vormi kaudu müüjale saadetud ostja teadete valikulist kontrolli, kasutajate õigusi ja teenuste kasutamise kasutustingimuste täitmise kontrolli tarkvara abil automaatrežiimil. HomeSale.eu on õigus kolmandatelt isikutelt rikkumiste kohta informatsiooni saades või rikkumiste tundemärkide ilmnemise korral peatada või lõpetada kasutaja juurdepääs valikulistele teenustele; jätta kõrvale või blokeerida kuulutusi ja/või juurdepääs kasutaja isiklikule kontole ning blokeerida hinnanguid veebilehel.

5.3. Kasutaja on kohustatud:

5.3.1. mitte koormama ebaproportsionaalselt suure koormusega veebilehe infrastruktuuri;

5.3.2. mitte kopeerima, muutma, paljundama ja esitama üldsusele igasugust veebilehel olevat informatsiooni (peale kasutaja enda avaldatud andmete) ilma tegevust HomeSale.eu või mingi kolmanda isikuga eelnevalt kirjalikult kooskõlastamata;

5.3.3. kasutaja ei tohi takistada või piirata veebilehe, protsessorite või automaatsüsteemide tööd;

5.4. Käesoleva kasutuslepingu rikkumiste mahust ja arvust või muudest, HomeSale.eu poolt seatud veebilehe kasutamise piirangutest sõltuvalt võib HomeSale.eu poolt pandud kuulutuste ja/või hinnangute blokeering olla kas ajutine või alaline. HomeSale.eu on õigus taastada varem blokeeritud olnud kuulutused või hinnangud, kui kasutaja on kõrvaldanud ja lõpetanud kasutuslepingu rikkumised.

5.5. Kasutaja kohustub mitte kasutama veebilehele juurdepääsu saamiseks automaatseid programme ilma HomeSale.eu kirjaliku loata. Samuti ei ole lubatud ilma HomeSale.eu kirjaliku nõusolekuta igasuguse veebilehel olevate materjalide ja informatsiooni kasutamine, levitamine, kopeerimine ja selle veebilehelt käsitsi või automaatprogrammidega alla laadimine.

5.6. HomeSale.eu on õigus piirata kasutaja või kolmandate isikute juurdepääsu veebilehele ip-aadresside või ip-aadresside vahemiku blokeerimise teel eesmärgiga takistada või ennetada kasutuslepingu rikkumisi ja/või HomeSale.eu kahju tekitamist (näit. DDoS-rünnakud, HomeSale.eu programmide autoriseerimata kasutamine kuulutuste laadimiseks, HomeSale.eu vormide kasutamine müüjatele teadete saatmiseks, hinnangute esitamiseks jms).

5.7. HomeSale.eu ei kanna vastutust seoses loetletud rikkumiste vältimiseks või lõpetamiseks võetud meetmetega kasutajale tekitatud võimalike kahjude eest ja kasutaja on sellega nõus.

5.8. Kasutaja annab veebilehele juurdepääsu tegemisega nõusoleku saada kolmandate isikute poolt veebilehele paigutatud reklaami. Veebileht ei kontrolli, ei tuvasta sisu ja ei kanna vastutust selle informatsiooni eest, kaasa arvatud veebilehed ja viited, mis võivad sisalduda nendes materjalides. Kasutaja saab sellest aru ja nõustub sellega.

5.9. Veebilehe kasutaja kohustub mitte kasutama teiste kasutajate poolt veebilehele paigutatud andmeid ilma nende avaldaja kirjaliku nõusolekuta või mingil muul viisil saadud loata neid andmeid kasutada. Kõik kasutaja saadud andmed teiste kasutajate kohta võivad olla kasutatud ainult objektiga tehtavaid tehinguid puudutavate tegevuste käigus. Sel põhjusel on kasutajal keelatud kasutada veebilehe vormi müüja kontaktiga, teise kasutaja elektronaadressi ja/või telefoninumbrit otsese reklaami või soovimatute elektronsõnumite edastamiseks ning muudeks õigusvastasteks tegevusteks või teisele poolele teadmata tegevuste teostamiseks.

5.10. Tehingupartneri valimisel kohustub kasutaja olema ettevaatlik, ta võtab enesele vastutuse tehingu teostamise otsuse eest lähtudes kuulutuse asumise faktist veebilehel; veendub iseseisvalt, et ettepanek ja/või mingi objekti omandamine veebilehel olevate kuulutuste hulgast on tegelik ja legaalne.

5.11. HomeSale.eu soovitab kasutajatel olla ettevaatlik ja tugineda kainele mõistusele veebilehel olevat informatsiooni kasutades, sest mõned kuulutustes ja hinnangutes olevad andmed võivad tunduda solvavad, ohtlikud, ebaõiged või eksitavad. Kasutaja peab pöörama tähelepanu asjaolule, et tema tehingupartner võib esineda teise isikuna, olla alaealine, avaldada enda kohta valeandmeid jms. Kasutaja nõustub, et HomeSale.eu ei kanna vastutust teiste kasutajate tegevuse või tegevusetuse eest. Teenuste kasutusele võtmine tähendab, et kasutaja on teadlik ja arvestab selliste riskidega.

6. Kasutaja poolt esitatavad andmed

6.1. Kasutaja kohustub veebilehte kasutades esitama ainult usaldusväärseid ja mõistlikke andmeid ja vastutab nendes oleva informatsiooni eest. Kasutaja kohustub õigeaegselt kaasajastama veebilehel olevaid andmeid nende redigeerimise või kontaktivormi kaudu teate saatmise teel. HomeSale.eu on õigus teha päring ja kasutaja on kohustatud esitama sellisele päringule vastuseks dokumendid ja informatsiooni, mis on vajalik kasutaja kui kasutuslepingu poole ja/või vastava teenuse kasutaja määratlemiseks. Selleks peab kasutaja esitama avaldatud andmeid tõendavad dokumendid.

6.2. HomeSale.eu ei ole kohustatud teostama igasuguse veebilehel avaldatava või selle kaudu levitatava informatsiooni eelnevat kontrolli. HomeSale.eu on õigus oma äranägemise järgi keelata kasutajal avaldada ja/või levitada kasutaja igasugust informatsiooni või kõrvaldada igasugune veebilehel avaldatud informatsioon. Kasutaja peab iseseisvalt hindama kõiki informatsiooni avaldamise ja levitamisega seotud riske, kaasa arvatud avaldatava informatsiooni usaldusväärsus, täielikkus või kasulikkus. Kasutaja mõistab seda ja nõustub. Kasutaja tegevus ja tema poolt veebilehel avaldatavad andmed ei tohi:

6.3.1 .aidata kaasa petmisele, usalduse kuritarvitamisele või pettusele;

6.3.2. olla valelikud, ebatäpsed või eksitavad;

6.3.3. viia kehtiva seadusandlusega vastuolus olevate tehinguteni;

6.3.4. rikkuda või kahjustada kolmandate isikute ärisaladust, nende õigust puutumatule eraelule või kolmandate isikute varale;

6.3.5. sisaldada ähvardust või laimu ükskõik kelle aadressil;

6.3.6. sisaldada andmeid, mis solvavad kellegi ärialast mainet, väärikust või au;

6.3.7. aidata kaasa, toetada või kutsuda üles terrorismile või ekstremistlikule tegevusele;

6.3.8. sütitada rahvustevahelist vaenu või kutsuda üles kuritegevusele;

6.3.9. sisaldada arvutiviiruseid;

6.3.10. sisaldada kahju tekitamisele, volitamata sissetungimisele, salajasele ülevõtmisele või igasuguse süsteemi andmete või süsteemi enda või selle osade või isikute andmete ülevõtmisele või igasuguste muude andmete (kaasa arvatud veebilehe andmed) ülevõtmisele suunatud arvutiprogramme;

6.3.11. olla ebaväärika või ebatsensuurse või pornograafiat sisaldava iseloomuga;

6.3.12. tekitada kahju HomeSale.eu või põhjustada HomeSale.eu täieliku või osalise internetivõrgu operaatorite teenuste kaotuse või teiste isikute teenuste kaotuse;

6.3.13. rikkuda kolmandate isikute intellektuaalseid õigusi, autoriõigusi, kodanikuõigusi või muid kolmandate isikute õigusi;

6.3.14. sisaldada reklaamilaadseid materjale;

6.3.15. muul nimetamata viisil rikkuda EV kehtivat seadusandlust.

6.4. Kasutajal on keelatud teostada veebilehel või kasutada HomeSale.eu teenuseid tehingu teostamiseks, mis võivad tuua kaasa HomeSale.eu või kasutaja poolt EV seadusandluse rikkumise. Sellepärast on keelatud kasutada HomeSale.eu ja paigaldada kuulutusi HomeSale.eu (kui töötab kuulutuste avaldamise teenus).

6.5. HomeSale.eu on õigus igal ajal andmeid avaldada või lõpetada andmete demonstreerimine.

6.6. HomeSale.eu on õigus kasutaja pöördumisi mitte läbi vaadata: ei informatsiooni sisu ja pöördumise läbivaatamiseks vajalikke dokumente; valeinformatsiooni sisu ja/või dokumente, millel ei ole usaldusväärsuse tunnuseid; küsimusi, mille kohta on HomeSale.eu saatnud kasutajale varem vastuse (korduv pöördumine), solvanguid või ähvardusi sisaldavaid või teravalt negatiivses vormis pöördumisi; teisi HomeSale.eu poolt sätestatud tingimusi ja kordi rikkuvaid pöördumisi.

6.7. HomeSale.eu ei ole kohustatud teostama igasuguste HomeSale.eu kaudu avaldatavate või levitatavate andmete eelnevat kontrolli.

6.8. HomeSale.eu on õigus oma äranägemise järgi keelata kasutajal paigaldada või levitada ükskõik milliseid andmeid või eemaldada igasugused andmed, mis on paigutatud HomeSale.eu. Kasutaja peab iseseisvalt hindama kõiki riske, mis on seotud igasuguste andmete paigutamise või levitamisega, kaasa arvatud nende usaldusväärsus, täielikkus ja kasulikkus. Kasutaja teab ja aktsepteerib seda nõuet.

6.9. Pöördumisi võetakse vastu ainult registreeritud kasutajatelt. Kasutaja pöördumine HomeSale.eu poole HomeSale.eu kasutamisega seotud küsimustes vaadatakse läbi HomeSale.eu kehtestatud korras. Koostöö HomeSale.eu ja kasutaja vahel kasutaja pöördumise läbivaatamise raames toimub kasutaja antud elektronposti aadressi kaudu.

6.10. HomeSale.eu on õigus kasutaja pöördumist mitte läbi vaadata: ei informatsiooni sisu ja pöördumise läbivaatamiseks vajalikke dokumente; valeinformatsiooni sisu ja/või dokumente, millel ei ole usaldusväärsuse tunnuseid; küsimusi, mille kohta on HomeSale.eu saatnud kasutajale varem vastuse (korduv pöördumine), solvanguid või ähvardusi sisaldavaid või teravalt negatiivses vormis pöördumisi; teisi HomeSale.eu poolt sätestatud tingimusi ja kordi rikkuvaid pöördumisi.

6.11. HomeSale.eu ei anna konsultatsioone HomeSale.eu mitte puudutavates küsimustes, mis nõuavad erialast kompetentsi ja/või mis ei kuulu HomeSale.eu kompetentsi.

6.12. Teenuse HomeSale.eu kasutamise protsessis ((sh ka registreerudes, teiste kasutajatega suheldes HomeSale.eu liidese kaudu, kuulutusi paigaldades (olukorras, kus kuulutuste avaldamise teenus on töökorras) andmeid esitades, seal hulgas teadetes, mis on saadetud teistele kasutajatele HomeSale.eu liidese kaudu, HomeSale.eu lehekülgi vaadates, informatsioonis kasutaja tegevuse kohta HomeSale.eu liideses, jne)) võtab kasutaja vabatahtlikult iseseisvalt vastu otsuse esitada HomeSale.eu isiklikke ja muid andmeid kasutaja kohta (nimi, perenimi, isanimi, elektronposti aadress, mobiiltelefoni number, samuti igasugune muu kasutajat puudutav informatsioon, info kasutaja tegevuse kohta liideses HomeSale.eu jne) kasutuslepingu täitmise eesmärgil.

6.13. Kasutaja saab aru, et paigutades HomeSale.eu hinnangu või ennast puudutava informatsiooni teeb kasutaja need andmed, seal hulgas ka kuulutuses avaldatud andmed avalikkusele kättesaadavaks.

6.14. Kasutaja saab aru, et paigaldatud informatsioon avaldatakse HomeSale.eu liidese kaudu avalikkusele juurdepääsetavana, st sellele on vaba juurdepääs igal HomeSale.eu külastajal (piiramata arvul isikutel) kõigis maailma maades, kus on internetivõrgu kasutamise võimalus ja juurdepääs veebilehele. Kasutaja saab aru ja võtab enda kanda kõik sellise infopaigutusega seotud riskid, seal hulgas, aga mitte ainult: elektronposti aadressi sattumise risk spämmide saatjate nimekirjadesse, elektronposti aadressi sattumise risk igat laadi petturite kätte, telefoninumbri sattumise risk SMS spämmerite ja/või telefonipetturite kasutusse ja muud riskid, mis kaasnevad sellise informatsiooni avaldamise viisiga.

6.15. Kasutaja annab käesolevaga oma nõusoleku oma isklike ja muude avaldatud andmete töötlemiseks HomeSale.eu ja selle tütarettevõtete poolt; aktsepteerib nende edasiandmist (seal hulgas ka piiriülest edasiandmist välisriikidesse, kus on tagatud adekvaatne isikuandmete kaitse) nende töötlemiseks teiste kasutajate poolt ja/või HomeSale.eu ülesandel tegutsevate kolmandate isikute poolt. Andmete töötlemise ja edasiandmise eesmärgiks on muu hulgas konsultatiivse toetuse osutamine kasutajatele, kuulutuste ja andmete vastavuse kontrollimine kasutuslepingu sätetele, teadete edastamine teistele kasutajatele. Samuti analüütiliste ja statistiliste andmete saamine HomeSale.eu ja veebilehe teenuste tegevuse parendamiseks, HomeSale.eu poolt osutatavate teenuste spektri laiendamiseks, HomeSale.eu ja kolmandate isikute reklaami ja informatsiooni saamiseks, kasutajate ja kolmandate isikute hoiatamiseks ja/või sanktsioneerimata tegevuse lõpetamiseks ning EV kehtiva seadusandluse nõuetest kinni pidamiseks.

6.16. Kasutaja isikuandmete kaitsmiseks kolmandate isikute sanktsioneerimata juurdepääsu eest võtab HomeSale.eu kasutusele kõik vajalikud kaitsemeetmed. Kogu informatsioon (vaatamata sellele, kas see kuulub EV seadusandluse kohaselt isikuandmete või muude kaitstavate andmete hulka või ei) mis on kasutaja poolt paigutatud HomeSale.eu, paigaldatakse tema poolt kasutaja vara ja/või teenuse ja/või muude kasutaja huvide realiseerimiseks. Kasutaja avaldab seega igasuguse info enda kohta täielikult enda huvides muu hulgas selleks, et lihtsustada kasutajaga kontakti saamist ja/või kasutaja identifitseerimist.

6.17. Kasutaja võib lõpetada juurdepääsu oma isiklikule kontole selle juudepääsu ennistamise võimaluseta, kui HomeSale.eu ei ole lubanud muud. Sellisel juhul ei ole kasutajal õigust uuesti registreeruda, ka mitte kasutaja poolt varem veebilehel esitatud andmeid ja elekronposti aadressi kasutades.

7. Informatsiooni vahetamine.

7.1. Kasutaja saab aru ja nõustub, et veebilehel levitatavad teated ja/või nende osad võivad olla reklaamiva iseloomuga, võivad kanda HomeSale.eu konkurentide reklaami. HomeSale.eu poolt kasutajale määratud teated avaldatakse kõigile juurdepääsetavalt veebilehel, uudistes, analüütilistes ja muudes kirjutistes või saadetakse kasutajale individuaalselt kasutaja poolt enda registreerimisel näidatud elektronposti aadressile. Veebilehel avaldatud teated loetakse kasutajale saadetuks nende avaldamise momendist alates.

7.2. Kasutaja võib saata müüjale teateid eraldi kokku lepitud sidevahendite kaudu. Kasutaja saab aru ja nõustub sellega, et kirjavahetus veebilehe teiste kasutajatega, mida peetakse eraldi kokkulepitud sidevahendi kaudu, ei ole isiklik. HomeSale.eu võib igal ajal läbi vaadata eraldi kokkulepitud sidevahendi kaudu saadetavad teated.

7.3. HomeSale.eu ei garanteeri, et müüjale saadetud teatele tuleb kasutajale vastus, samuti ei taga ta sellise teate edastamise müüjale.

7.4. HomeSale.eu võib saata kasutajale teenindussõnumeid, mis on seotud kasutaja tegevusega veebilehel.

7.5. Kasutaja saadetavad veebilehe tööga seotud teated edastatakse HomeSale.eu veebilehel ära toodud viisil. HomeSale.eu adresseeritud ametlikud järelpärimised ja õigusalased ning riiklike ametite või asutuste teavitused võetakse vastu elektronposti aadressil info@HomeSale.eu.

7.6. Kasutaja nõustub omale veebilehele juurdepääsu realiseerides sellega, et HomeSale.eu võib saata kasutajale teateid, elektronkirju, sõnalisi- või tekstisõnumeid (SMS) kasutaja poolt veebilehel avaldatud elektronposti aadressile või telefoninumbrile. Teadeteks võivad olla, kuid mitte ainult: objekte ja/või kuulutusi puudutavad, muu hulgas tehingu sõlmimise teated teistelt kasutajatelt; HomeSale.eu ettepanekud, informatsioon või muu informaatiline või reklaamilaadne infomatsioon HomeSale.eu partneritelt; ettepanekud edastada kolmandatele isikutele elektronposti aadressi või telefoninumbrit loetltud informatsiooni edastamiseks.

8. Vastutus ja garantiid

8.1. Kasutaja vastutab tema poolt veebilehel tehtavate toimingute eest kooskõlas EV kehtiva seadusandlusega, kaasa arvatud vastutus tema poolt paigutatud informatsiooni sisu eest, et informatsioon objektide andmete kohta ja/või muu veebilehele paigaldatud info ei riku kolmandate isikute õigusi.

8.2. Kõik tehingud objektidega toimuvad kasutajate vahel otse. Kasutaja kannab vastutust pakutava objekti ja sellega tehtavate tehingute eest, tehingupartneri valiku eest ja tehingust tulenevate tagajärgede eest. HomeSale.eu ei kontrolli ja ei vastuta toimuvate tehingute eest, HomeSale.eu ei ole veebilehelt saadud info põhjal kasutajate vahel toimuvates tehingutes pooleks ega vahendajaks.

8.3. Interneti ehitust ja funktsioneerimist arvesse võttes toimivad HomeSale.eu teenused põhimõttel “on nagu on”, see tähendab, et HomeSale.eu ei anna mingisuguseid garantiisid teenuste suhtes. Muu hulgas ei garanteeri HomeSale.eu kasutajale, et:

8.3.1. teenuseid osutatakse vigadeta, usaldusväärselt ja pidevalt;

8.3.2. teenuste otsene ja kaudne efekt, teenus ise ja teenuse kvaliteet vastavad kasutaja nõuetele ja eesmärkidele;

8.3.3. teenuse kasutamise tulemused vastavad kasutaja ootustele, on täpsed ja usaldusväärsed.

8.4. HomeSale.eu ei vastuta veebilehe vormide kasutamisel saadud teabe moonutuse ja teadete kadumise eest, samuti ei vastuta ta kasutaja informatsiooni kadumise eest.

8.5. HomeSale.eu ei saa tagada teadete ostjalt müüjale edasiandmist müüja antud sidevormi kasutades ja ei taga müüja poolt veebilehel avaliku juurdepääsuga kuulutusele antud elektronposti aadressi õigsust.

8.6. HomeSale.eu ei kanna vastutust vääramatu jõu mõjul, mille tagajärgi ei ole võimalik vältida või ületada, tekkinud kohustuste täitmata jäämise või täitmise raskuste eest.

8.7. HomeSale.eu ei ole kuidagi seotud igasuguse kasutaja poolt esitatud informatsiooniga, kaasa arvatud kasutaja poolt veebilehele paigutatud kuulutustes sisalduvad andmed. HomeSale.eu ei ole kohustatud kontrollima esitatud andmete ja nende osade sisu, tõepärasust ja ohutust, nende vastavust kehtivale seadusandlusele või kasutaja õigust seda informatsiooni avaldada või levitada.

8.8. Kasutaja poolt veebilehele paigutatavad andmed võivad sisaldada viiteid interneti veebilehtedele (kolmandate isikute veebilehed). HomeSale.eu ei kontrolli andmetes viidatud kolmandaid isikuid ja nende veebilehtede sisu vastavust mitmesugustele nõuetele (tõepärasus, täielikkus, seaduslikkus jms). HomeSale.eu ei vastuta kolmandate isikute veebilehtedel oleva informatsiooni eest, millele kasutaja saab juurdepääsu HomeSale.eu sidevahendite kaudu, nendele juurdepääsuvõimaluste, seal avaldatud informatsiooni ja selle kasutamise tagajärgede eest.

8.9. HomeSale.eu ei vastuta täiendavate materjalide kasutamisega seoses kasutajal tekkida võivate kahjude eest.

9. Intellektuaalne õigus

9.1. HomeSale.eu on ainuõigus veebilehele, kaasa arvatud, kuid mitte ainult: doomeni nimi, veebilehe logo, kaubamärk, andmebaas, kõik veebilehe kasutamiseks loodud tehnilised lahendused.

9.2. Kasutaja või muu isik ei oma õigust kasutada veebilehte või teenuseid viisil, mis ei ole käesoleva kasutuslepingu tingimustega ette nähtud ilma HomeSale.eu kirjaliku nõusolekuta. Kasutaja või muu isik ei oma õigust kasutada veebilehel olevaid andmeid viisil, mis ei ole kasutuslepinguga ette nähtud. Asjakohased kasutajad ja õiguste valdajad omavad ainuõigusi intellektuaalse tegevuse tulemustele, mis sisalduvad kasutajate esitatud teabes.

9.3. HomeSale.eu jätab endale õiguse lühendada või muuta vajaduse korral hinnangute teksti (ilma teksti sisu mõtet muutmata). Kasutaja lubab andmete kasutamist materjalides ilma autori nime nimetamata ning garanteerib, et esitatud andmed ei riku kolmandate isikute õigusi, kaasa arvatud ainuõigusi.

9.4. Kasutaja annab HomeSale.eu üle igal pool kehtiva tähtajatu õiguse kasutada tema poolt veebilehele paigutatud andmeid (kaasa arvatud hinnangud, fotod, objektide kirjelduste tekst, kaubamärgid, logod jne) igal viisil kõigis teadaolevates ja mitte teadaolevates informatsioonikandjates kogu ainuõiguse kehtivusaja kestes, samuti õiguse anda selline õigus üle kolmandatele isikutele käesoleva kasutuslepingu täitmiseks, konkursside ja aktsioone korraldamiseks, reitingute koostamiseks, kasutajate hinnangute ja informatsiooni avaldamiseks ning muude taoliste ürituste korraldamiseks, HomeSale.eu seaduslike õiguste ja huvide teostamiseks ja veebilehe funktsioneerimise tagamiseks.

9.5. Vabas kasutuses olevate (ilma HomeSale.eu nõusolekuta ja tasuta) täiendavate materjalide kasutamine on lubatud originaalis ja tõlkena eesmärki tagavas mahus järgmiselt:

9.5.1. tsiteerimine järgmisi tingimusi täites: viidates tsitaadi tegelikule asukohale: «Kinnisvara otsimise veebilehe andmetel....” koos aktiivse üldviitega HomeSale.eu ja indekseerimiseks sulgemata otsingumootoritele; täiendavate materjalide tekstide kasutamine; analüütiliste graafikute ja diagrammide kasutamine täiendava materjali originaalteksti ja välimuse säilitamisega;

9.5.2. Isiklikuks tarbeks lepingute põhjade ja muude veebilehel avaldatud dokumentide kasutamine: seal juures on lubatud teha muudatusi dokumendipõhja kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadusele;

9.6. HomeSale.eu ei saa täielikult tagada lisamaterjalide täielikkust, täpsust ja aktuaalsust ja nende vastavust kasutaja vajadustele. Täiendavad materjalid on avaldatud täielikult informatsiooni jagamise eesmärgil ja need ei ole mõeldud kasutamiseks juriidilise konsultatsiooni või kokkuvõtte andmiseks.

9.7. Ei ole lubatud igasuguse lisamaterjali paljundamine või muul viisil kasutamine täies mahus; piltide kasutamine muul viisil kui otseselt avalikuks kasutamiseks mõeldud materjalina ei ole samuti lubatud.

10. Õiguste üleminek

Juhul, kui õigused ja/või kohustused antakse üle kolmandale isikule käesoleva kasutuslepingu sätete kohaselt, on kolmandal isikul õigus osutada sarnasid või peaaegu sarnasid teenuseid teisel veebilehel. HomeSale.eu on õigus ja kasutaja annab käesolevaga oma nõusoleku anda temal olevad käesoleva lepingu järgsed õigused ja/või kohustused täielikult või osaliselt üle kolmandale isikule. Õiguste ja/või kohustuste osalise või täieliku üleandmise korral kohustub HomeSale.eu teatama kasutajatele, kellele olid käesolevast lepingust tulenevad õigused ja/või kohustused osaliselt või täielikult üle antud vastava informatsiooni veebilehel avaldamise teel.

11. Kasutuslepingu kehtivusaeg

11.1. Käesolev kasutusleping jõustub alates veebilehe teenuste kasutamise alustamist kasutaja poolt kasutaja registreerumise või veebilehel kuulutuse avaldamise faktist sõltumatult ja kehtib tähtajatult.

11.2. HomeSale.eu jätab omale õiguse lõpetada kasutajal, kes on rikkunud käesoleva kasutuslepingu tingimusi ja/või muid eeskirju, mis reglementeerivad HomeSale.eu tegevust, juurdepääs veebilehe teenustele kas osaliselt või täielikult, seal hulgas lõpetada või peatada ajutiselt kasutaja juurdepääs isiklikule kontole. Kasutaja, kelle juurdepääs veebilehe teenustele oli lõpetatud või kelle andmed ei ole kehtivad, ei oma õigust luua uut korduvat kontot (muu hulgas kasutaja poolt varem veebilehel kasutatud elektronposti aadressi kasutades) ilma HomeSale.eu eriloata. Samuti ei ole sellisel kasutajal õigust kasutada veebilehele sisenemiseks teise kasutaja andmeid.

12. Vaidluste lahendamine ja kehtiv seadusandlus

Lisaks käesolevale kasutuslepingule reguleeritakse kasutaja ja HomeSale.eu vahelisi suhteid EV kehtiva seadusandlusega.

12.2. Kuna kasutajale antakse käesoleva kasutuslepingu raames teenused tasuta kasutusele, ei kohaldata HomeSale.eu ja kasutaja vahelistes suhetes tarbijakaitse alaste õigusaktide sätteid.

12.3. Kõik vaidlused, mis on tekkinud käesoleva kasutuslepingu kasutamise raames lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele jõudmise suutmatuse korral lahendatakse vaidlus Viru maakohtus.

12.4. Kui mingi kasutustingimus kasutuslepingus muutub kehtetuks seaduse vastuolude tõttu, ei tähenda see teiste kasutuslepingu sätete kehtetust.

^ Ülesse